Kościół rzymskokatolicki

Rozważania różańcowe dla młodzieży

 

 

Rozważania różańcowe oparte na Orędziu
Ojca Świętego Franciszka do młodych
z okazji XXXI ŚDM – Kraków 2016.

 

 

Tajemnice radosne

 

1. Zwiastowanie

 

Stary Testament, mówiąc o miłosierdziu, posługuje się różnymi terminami, spośród których najbardziej znaczące, to „hesed” i „rahamim”. Pierwszy, odnoszący się do Boga, wyraża Jego niestrudzoną wierność Przymierzu ze Swoim ludem, który miłuje i któremu przebacza na wieki. Drugi termin, rahamim, który można przetłumaczyć jako „wnętrzności”, odwołuje się do matczynego łona, pozwalając nam rozumieć miłość Boga do swojego ludu na wzór miłości matki do swego dziecka.

 

Dzięki fiat Maryi, miłosierdzie okazywane dotąd jako hesed i rahamim, wciela się, staje się obecne w świecie w nowy, namacalny sposób, w Chrystusie i przez Niego! Módlmy się, byśmy w Roku Miłosierdzia pozwolili się zaskakiwać Bożej łasce i nie pytali: czy to możliwe, lecz – jak się to stanie, Panie?

 

2. Nawiedzenie

 

Jezus wymienia uczynki miłosierdzia i mówi, że to z nich zostaniemy osądzeni. Zapraszam was zatem do ponownego odkrycia uczynków miłosierdzia względem ciała… [i] względem duszy (…). Jak widzicie, miłosierdzie nie jest „postawą na pokaz”, nie jest też zwykłym sentymentalizmem. Jest sprawdzianem autentyczności naszej postawy jako uczniów Jezusa, naszej wiarygodności jako chrześcijan we współczesnym świecie.

 

Maryja spieszyła się do Elżbiety, gdyż chciała jej pomóc, usłużyć, towarzyszyć. Módlmy się, byśmy rozważając i praktykując uczynki miłosierdzia, czynili to zawsze z miłością, z Chrystusem, który – niczym w tabernakulum – upodobał sobie mieszkanie w ludzkim sercu.

 

3. Narodzenie

 

W Nowym Testamencie jest mowa o Bożym Miłosierdziu (eleos), jako syntezie dzieła, dla którego Jezus przyszedł na świat, aby wypełnić je w imię Ojca.

 

Największe objawienie Bożego Miłosierdzia dokonało się dzięki pośrednictwu Matki Najświętszej. Módlmy się, byśmy wsłuchując się w wolę Bożą, pozwolili Panu działać i posługiwać się nami, zwłaszcza w czasie przygotowań do Światowych Dni Młodzieży. Niech również przez nasze zaangażowanie będzie w świecie więcej Boga.

 

4. Ofiarowanie

 

Pier Giorgio był młodzieńcem, który zrozumiał, co znaczy mieć serce miłosierne, wrażliwe na najbardziej potrzebujących. Ofiarowywał im o wiele więcej niż dary materialne, dawał samego siebie, poświęcał czas, słowa, zdolność słuchania. Służył ubogim z wielką dyskrecją, nigdy się z tym nie obnosząc. Prawdziwie żył Ewangelią(…).

 

Maryja i Józef przybyli do świątyni także po to, by powierzyć Jezusa, swój skarb, najwyższemu Bogu. Módlmy się o czyste i hojne serca, byśmy nie szczędzili czasu, sił i talentów, lecz zawierzając się Miłosiernemu, ofiarnie służyli tym, do których Pan nas posyła.

 

5. Odnalezienie

 

Miałem pewność, że w osobie tego kapłana Bóg czekał na mnie, zanim jeszcze zrobiłem pierwszy krok w stronę kościoła. My Go poszukujemy, ale On nas zawsze uprzedza, szuka nas od zawsze i jako pierwszy nas odnajduje. Być może ktoś z was nosi w swoim sercu ciężar i myśli: zrobiłem to czy tamto… Nie bójcie się! On na was czeka!

 

Gdy wydaje się nam, że Jezus gdzieś się zagubił – dobrze się rozejrzyjmy. Nie bójmy się też pytać o Niego krewnych czy znajomych, ludzi, którym ufamy. Módlmy się także, byśmy w każdych okolicznościach szukali Go uparcie i wytrwale, zwłaszcza w Kościele. Bóg jest zawsze u siebie, to tylko my czasem tracimy Go z oczu.

 

 

Tajemnice światła

 

1. Chrzest Jezusa

 

Być może niektórzy z was zadają sobie pytanie: czym jest ów Rok Jubileuszowy obchodzony w Kościele? (…) co pięćdziesiąt lat Żydzi słyszeli rozbrzmiewający dźwięk rogu (jobel), który zwoływał ich (jobil) do obchodów roku świętego, jako czasu pojednania (jobal) dla wszystkich. W tym czasie należało odbudować, oparte na darmowości, dobre relacje z Bogiem, bliźnim i całym stworzeniem. Zachęcano więc, między innymi, do darowania długów, pomagania żyjącym w nędzy, naprawiania relacji międzyludzkich i uwalniania niewolników.

 

Chrzest jest początkiem nowego życia, jest zanurzeniem w Bogu i Jego miłosierdziu, i bardzo ściśle wiąże się z misją. Jezus rozpoczyna swoją publiczną działalność właśnie od chrztu w Jordanie. Módlmy się, by święty czas jubileuszu stał się czasem pojednania i pomógł nam na nowo odczytać i podjąć misję jaką Pan każdemu powierza.

 

2. Cud w Kanie

 

Spotykam wielu młodych, którzy mówią, że są zmęczeni życiem w tak bardzo podzielonym świecie, w którym ścierają się zwolennicy różnych poglądów, jest wiele wojen, a niektórzy używają nawet swojej religii do usprawiedliwienia przemocy. (…) Tak bardzo chciałbym, byśmy zjednoczyli się w chóralnej modlitwie płynącej z głębi naszych serc, błagając Boga o miłosierdzie dla nas i całego świata!

 

Czasem, nasze najlepsze nawet pomysły, piękne marzenia, nasza ciężka praca i trud – idą na marne. Wielkie dzieła wymagają poświęceń, ale bywa, że dochodzimy do ściany. Módlmy się, byśmy – jak Maryja – umieli te sytuacje pokornie pokazywać Jezusowi i mocno ufali, że On, nawet z największej porażki potrafi wyprowadzić najbardziej nieoczekiwane dobro.

 

3. Ogłaszanie Królestwa i wzywanie do nawrócenia

 

Jezus Chrystus przyszedł, aby oznajmić i wypełnić czas łaski od Pana, przynosząc dobrą nowinę ubogim, uwolnienie więźniom, wzrok niewidomym i wolność uciśnionym (por. Łk 4,18-19).

 

Głosząc Ewangelię, przebaczając, pełniąc Jego dzieła – nigdy nie jesteśmy sami. Przed nami idzie Jezus, który poprzedza nasze kroki, przygotowuje drogę. Módlmy się, by wszystkie starania jakie czynimy w przygotowaniach do ŚDM, nawróciły przede wszystkim nas samych.

 

4. Przemienienie

 

Sam Kościół jest powołany do hojnego dzielenia się znakami obecności i bliskości Boga, do budzenia w sercach zdolności dostrzegania tego, co najistotniejsze.

 

Każdy z nas pragnie odczuwać obecność Boga, Jego miłość w nas i między nami. Potrzeba nam wiary, by przyjąć, że to właśnie w Kościele, a zwłaszcza na „Taborze” jakim są sakramenty, każdy może właśnie dzisiaj, oglądać Jego chwałę, słyszeć Jego głos i doświadczać przemieniającej mocy Bożej.

 

5. Ustanowienie Eucharystii

 

W Chrystusie, który oddał za nas na krzyżu swoje życie, zawsze odnajdziemy bezwarunkową miłość, która uznaje nasze życie za dobro i zawsze daje nam możliwość rozpoczęcia na nowo.

 

W Eucharystii Boże miłosierdzie objawia się w sposób szczególny. Celebrując największe tajemnice naszej wiary – dotykamy źródeł miłosierdzia. Módlmy się, aby częsty udział w Mszy Świętej poszerzał serca, był naszą „siłą przebicia” i uzdalniał do rozdawania siebie samych naszym bliźnim.

 

 

Tajemnice bolesne

 

1. Modlitwa w Ogrójcu

 

Musimy błagać Pana, by obdarzył nas łaską bycia miłosiernymi wobec tych, którzy wyrządzają nam zło. (…) Jedyną drogą do przezwyciężenia zła jest miłosierdzie. Sprawiedliwość jest konieczna, oczywiście, ale sama nie wystarczy. Sprawiedliwość i miłosierdzie muszą podążać razem.

 

I w naszym życiu musimy się nie raz zgodzić na cierpienie, poddać się. To jednak nie czyni nas przegranymi, przeciwnie – jeśli w posłuszeństwie Bogu i Jego zamysłom potrafimy powiedzieć: bądź wola Twoja – stajemy się uczestnikami cierpień Jezusa. Módlmy się byśmy zabiegając o sprawiedliwość, nigdy nie zapomnieli, że miłosierdzie jest jej doskonałym wypełnieniem i czymś jeszcze większym.

 

2. Biczowanie

 

Przesłanie Bożego Miłosierdzia stanowi więc bardzo konkretny i wymagający program życia, program, który wymaga konkretnych uczynków. A jednym z najbardziej oczywistych – choć być może również najtrudniejszych do wprowadzenia w życie – uczynków miłosierdzia jest przebaczenie tym, którzy nas obrazili, którzy wyrządzili nam zło, których uważamy za wrogów.

 

Przebaczenie, choć wydaje się nie raz ponad nasze siły – zawsze jest możliwe! Jeśli Chrystus, choć przecież cierpiał niewinnie, wybaczył swoim prześladowcom , o ileż bardziej my, którzy jesteśmy grzesznikami! Módlmy się o łaskę patrzenia na każdego człowieka miłosiernymi oczami Jezusa.

 

3. Ukoronowanie cierniem

 

Miłosierdzie naszego Pana objawia się przede wszystkim, kiedy On pochyla się nad ludzką nędzą i okazuje swoje współczucie tym, którzy potrzebują zrozumienia, uzdrowienia i przebaczenia. W Jezusie wszystko mówi o miłosierdziu. Co więcej: On sam jest miłosierdziem.

 

Oto człowiek” - powiedział o Jezusie Piłat. W swoim wielkim miłosierdziu, Bóg utożsamia się z każdym z nas, zwłaszcza gdy cierpimy, chorujemy, jesteśmy w biedzie. Módlmy się o miłosierne oczy i serca, o łaskę bycia blisko tych, którzy źle się mają.

 

4. Droga Krzyżowa

 

A czy ty, drogi chłopcze, droga dziewczyno, poczułeś kiedykolwiek na sobie to spojrzenie pełne nieskończonej miłości, która, pomimo wszystkich twoich grzechów, ograniczeń, upadków, wciąż ci ufa i z nadzieją patrzy na twoje istnienie? Czy jesteś świadomy, jak wielka jest twoja wartość w planie Boga, który z miłości oddał ci wszystko?

 

Jezus ani na chwilę nie przestał kochać, także tych, którzy włożyli Mu krzyż na ramiona, a później do niego przybili. Módlmy się, byśmy zgłębiając nieskończone Boże miłosierdzie, potrafili litować się nad ludzką nędzą, także naszą własną. Bądźmy miłosierni – dla siebie i innych – tak jak Bóg jest miłosierny.

 

5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

 

(…) Krzyż jest najbardziej wymownym znakiem Miłosierdzia Boga! Jest potwierdzeniem, że miarą miłości Boga wobec ludzkości jest miłość bez miary! Na krzyżu możemy dotknąć Miłosierdzia Boga i dać się dotknąć Jego Miłosierdziu! Przypomnijmy sobie historię dwóch łotrów ukrzyżowanych obok Jezusa: (…) Z którym z nich dwóch się utożsamiamy? Z tym, który jest zarozumiały i nie uznaje własnych win? Czy raczej z tym, który przyznaje, że potrzebuje Bożego Miłosierdzia i błaga o nie całym sercem?

 

Stając pod krzyżem – musimy zamilknąć wobec ogromu miłości, na którą nie zasłużyliśmy. Czasem, w obliczu własnej słabości, możemy już tylko wołać o Boży ratunek. Obyśmy mieli tyle pokory i szalonej nadziei co dobry łotr. Bóg tylko czeka, by dać nam wszystko.

 

 

Tajemnice chwalebne

 

1. Zmartwychwstanie

 

W sposób szczególny ten Rok Święty Miłosierdzia „to czas, aby na nowo odkryć poczucie misji, jaką Pan powierzył swemu Kościołowi w dzień Wielkanocy: być znakiem i narzędziem miłosierdzia Ojca”.

 

W ranach Zmartwychwstałego, które dobrze widać na obrazie „Jezu ufam Tobie” – naprawdę jest nasze zdrowie. A to znaczy, że i my, mocą Jego zmartwychwstania, możemy być narzędziami pokoju, świadkami miłosierdzia, głosicielami życia w pełni, na wieki, za darmo.

 

2. Wniebowstąpienie

 

Nieście płomień miłosiernej miłości Chrystusa – o którym mówił św. Jan Paweł II – w środowiska waszego codziennego życia i aż na krańce ziemi. W tej misji, towarzyszę wam moimi życzeniami i modlitwami, i na tym ostatnim odcinku drogi duchowych przygotowań do najbliższego ŚDM w Krakowie (…).

 

Misja uczniów Chrystusa nigdy nie jest ciężarem. Kto zawierzył Mu swoje życie i powołanie, otrzyma o niebo więcej niż prosił czy oczekiwał. Módlmy się o odwagę podejmowania dzieł, które Pan nam daje, by czynić nas jeszcze bardziej szczęśliwymi i spełnionymi.

 

3. Zesłanie

 

Drodzy młodzi, Jezus Miłosierny, przedstawiony w wizerunku, czczonym przez lud Boży w Jemu poświęconym sanktuarium w Krakowie, czeka na was. On wam ufa i na was liczy! Ma tak wiele do powiedzenia każdemu i każdej z was… Nie bójcie się spojrzeć Mu w oczy pełne nieskończonej miłości i pozwólcie, aby On ogarnął was swoim miłosiernym spojrzeniem gotowym przebaczyć każdy wasz grzech. Spojrzeniem, które może przemienić wasze życie i uleczyć rany waszych dusz. Spojrzeniem, które zaspokaja najgłębsze pragnienia waszych młodych serc: pragnienie miłości, pokoju, radości i prawdziwego szczęścia.

 

Oczekując na ŚDM, na ten czas łaski, wsłuchujmy się nieustannie w głos Ducha Świętego, niech wszystkie nasze przygotowania wypływają z Jego natchnień. W ten sposób, prowadzeni Duchem Jezusa, z pewnością doświadczymy miłosierdzia i we wspólnocie Kościoła – odnajdziemy to, za czym tak tęsknią nasze serca.

 

4. Wniebowzięcie

 

Wiemy, że Pan umiłował nas jako pierwszy. Ale jesteśmy prawdziwie błogosławieni, szczęśliwi, jeśli wejdziemy w tę logikę Boskiego daru, logikę miłości darmowej, jeśli odkryjemy, że Bóg nieskończenie nas pokochał po to, aby uczynić nas zdolnymi do kochania jak On: bez miary.

 

Ucząc się przyjmować i okazywać miłosierdzie, wpatrujmy się w Maryję. Nie potrzebowała przebaczenia, ale będąc Współodkupicielką, dopomogła Chrystusowi w ukazaniu światu wielkiego daru miłosierdzia. Módlmy się, byśmy rozważając tajemnice życia Jej i Jej Syna, pragnęli rozszerzać Królestwo Boże na ziemi.

 

5. Ukoronowanie NMP

 

Zawsze lubię łączyć ewangeliczne błogosławieństwa z 25. rozdziałem Ewangelii wg św. Mateusza (…).

 

Próbując kierować się w naszym codziennym życiu Jezusowymi wskazaniami, prośmy o pomoc Matkę Miłosierdzia. To ona „dzięki swej macierzyńskiej miłości opiekuje się braćmi Syna swego, pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na trudy i niebezpieczeństwa, póki nie zostaną doprowadzeni do szczęśliwej ojczyzny” (Dives in misericordia, 9).

Wyszukiwanie

Proboszcz ks. Krystian Grabijas

tel.: 62 749 30 19

nr KONTA PARAFIALNEGO

28 8427 0009 0027 0386 2000 0001

28 8427 0009 0027 0386 2000 0001

Więcej: https://parafia-mieszkow.preview.webnode.com/kontakty/