Kościół rzymskokatolicki

Cmentarz

 

Regulamin cmentarza parafialnego

Cmentarz jest miejscem grzebania zmarłych. Należy zachować ciszę, porządek i powagę.

 

 1. Administratorem cmentarza jest Proboszcz Parafii pw. św. Wawrzyńca w Mieszkowie, a bezpośrednio w jego imieniu na cmentarzu porządku pilnuje i konieczne prace wykonuje Pan Kaziemierz Sierański (tel. kom.: 695-419-010) z pomocnikami: Panem Zdzisławem Roszykiem i Panem Antonim Marcinkowskim.

 2. Za pochowanie na cmentarzu (tzw. „pokładne”) wg nowego prawa zatwierdzonego w Synodzie Archidiecezji Poznańskiej w 2009 r. pobierać się powinno 20% zasiłku pogrzebowego i wtedy nie byłyby pobierane opłaty za zezwolenie na wybudowanie nowego pomnika (10% wartości pomnika), natomiast od tych, którzy dokonują pochówku jeszcze wg starego prawa za zezwolenie na wybudowanie pomnika pobierane będą owe opłaty...
  W 2010 i 2011 roku tymczasowo stosujemy jeszcze zasady starego prawa...
  a) Przy pochówku wpłacamy jeszcze tylko 300 zł – powyższa kwota zawiera pokładne na 20 lat z góry, czyli opłata za miejsce pochówku, koszty utrzymania i porządku na cmentarzu, opłaty za wodę, za energię elektryczną, ubezpieczenie cmentarza, inwestycje cmentarne i parafialne + 100 zł – koszty wywozu i składowania śmieci.
  b) Na ten czas obniża się również prolongatę czyli przedłużenie pokładnego na dalszy okres z kwoty 29,50 zł za jeden rok na 15,- zł na jeden rok
  c) Jednocześnie prosimy, aby wszystkie zaległe opłaty związane z przedłużeniem pokładnego wg dotychczasowych stawek (15,- zł za rok) zostały uregulowane. Nieuregulowanie w/w opłat spowoduje utratę prawa do dalszego użytkowania grobu, a miejsce to zostanie przeznaczone do ponownego użycia

 3. Grób nie może być ponownie użyty do chowania przed upływem 20 lat. Opłaty uiszcza się przy pochówku za cały 20-letni okres. Jeżeli przed upływem tego okresu nie zostaną wniesione opłaty za następne 20 lat, administrator cmentarza ma prawo grób przekopać i użyć go do pochowania innej osoby.

 4. Po upływie 20 lat ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić jeżeli jakakolwiek osoba zgłosiła zastrzeżenie przeciw temu i uiści przewidzianą opłatę. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych 20 lat i może być odnowione.

 5. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, np.:
  - pogrzeb oraz ekshumację zwłok, bądź przeniesienie do innego grobu,
  - budowę nowego pomnika (należy przynieść do zatwierdzenia ks. Proboszczowi od kamieniarza rysunek pomnika i wpłacić wg starego jeszcze prawa 10% wartości pomnika, i uzgodnić z panem Sierańskim lub Panami pomocnikami termin pracy),
  - remont pomnika, np. naprawa, bądź wymiana płyty, tablicy,
  - budowę ławek, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie, gdyż budowane bez zgody mogą być rozebrane.

 6. Zabrania się:
  - wjazdu pojazdami mechanicznymi i jednośladowymi bez zgody administratora cmentarza,
  - wprowadzania zwierząt i zanieczyszczania cmentarza,
  - samowolnego usuwania drzew i krzewów i budowania wokół grobów czegokolwiek bez zgody administratora cmentarza.

 7. Na cmentarzu wolno przybywać każdego dnia od rana do zmroku.

 8. Osoby korzystające z terenu cmentarza zobowiązane są do zachowania porządku i czystości.

 9. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu. Należy zwrócić uwagę na odpowiednie pojemniki: szkła, plastiki, odpady kompostowe i do nich wrzucać odpowiednio posegregowane odpady.

 10. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy wywieźć z cmentarza we własnym zakresie.

 11. Prace budowlane i remontowe wolno przeprowadzać w dni powszednie od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 16.00 (ewentualnie za uzgodnieniem do zmroku).

 12. Przeprowadzenie ekshumacji winno być uzgodnione co najmniej na trzy dni przed jej planowanym terminem.

 13. Na terenie cmentarza zabronione jest wykonywanie działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca.

Wyszukiwanie

Proboszcz ks. Krystian Grabijas

tel.: 62 749 30 19

nr KONTA PARAFIALNEGO

28 8427 0009 0027 0386 2000 0001

28 8427 0009 0027 0386 2000 0001

Więcej: https://parafia-mieszkow.preview.webnode.com/kontakty/

 

Cmentarz

/album/fotogaleria-cmentarz/kaplica-cmentarna-jpg/
/album/fotogaleria-cmentarz/w%20stron%c4%99%20krzy%c5%bca-jpg/
/album/fotogaleria-cmentarz/krzy%c5%bc%20od%20strony%20ul%20pozna%c5%84skiej-jpg/
/album/fotogaleria-cmentarz/pieta-jpg/
/album/fotogaleria-cmentarz/tablica%20pami%c4%85tkowa%20pa%c5%84stwa%20taczakow-jpg/
/album/fotogaleria-cmentarz/grob%20rodzicow%20genera%c5%82a%20taczaka-jpg/
/album/fotogaleria-cmentarz/grob%20%c5%bco%c5%82nierzy%20poleg%c5%82ych%20w%20ii%20w%c5%9b-jpg/
/album/fotogaleria-cmentarz/brama-wjazdowa-jpg/
/album/fotogaleria-cmentarz/tablica%20og%c5%82osze%c5%84-jpg/
/album/fotogaleria-cmentarz/najstarsze-nagrobki-na-naszym-cmentarzu-jpg/